§1 Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy PREZENTSTUDIO, dostępny pod adresem internetowym http://prezentstudio.pl, prowadzony jest przez firmę Bimart Marek Biczak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6340020111, REGON 072532778.

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§2 Definicje

 

 1. Konsument (Klient) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIMART Marek Biczak, 43 – 450 Ustroń, ul. Graniczna 17, NIP 6340020111, REGON 072532778.

 3. Sklep (Sklep Internetowy) – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym http://prezentstudio.pl.

 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin – niniejszy dokument.

 6. Konto – wydzielona część Sklepu Internetowego, za pomocą którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

 7. Formularz rejestracji (Rejestracja) – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, ewentualne kupony rabatowe, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 10. Produkt​ – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

 

§3 Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy (odbiór osobisty): Bimart, Sosnowiec 41-214, ul. Ptasia 3.

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: bok[małpka]prezentstudio.pl.

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 795 635 778.

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy (ING Bank Śląski) 40 1050 1096 1000 0022 4203 2015.

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach pracy biura 8:30 do 15:30.

 

 

§4 Wymagania techniczne

 

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego (w tym przeglądania asortymentu) możliwe jest  pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Chrome dla systemów stacjonarnych oraz mobilnych (laptopy, tablety, telefon komórkowy),

  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

  c) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.

 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  a) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

  b) korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie internetowym jedynie w zakresie  użytkowania osobistego,

  c) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

§5 Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie  ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z oprogramowaniem technicznym Klienta.

 2. Przeglądanie zasobów Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta, na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu, możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta ("Zamówienie jako gość").

 3. Ceny podane w Sklepie są w polskich złotych (PLN) i są to ceny brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 

§6 Zakładanie konta w sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres E-mail oraz hasło dostępu.

 2. Logowanie się na Konto, odbywa się przez podanie loginu i hasła ustanowionych podczas rejestracji.

 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

 

 

§7 Składania zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

 2. kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia” lub kliknąć przycisk „Koszyk”;

 3. po wyświetleniu strony z „Koszyk” ponownie kliknąć „Przejdź do realizacji zamówienia”;

 4. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (Zamówienie jako gość);

 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury (odznaczyć pole „Użyj tego adresu także do faktury”) jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

 6. wybrać sposób dostawy;

 7. wybrać sposób płatności;

 8. zaznaczyć pole „Przeczytałem i akceptuję warunki zawarte w regulaminie.”;

 9. kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

 

§8 Metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  a) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska – pobranie;

  b) odbiór osobisty dostępny pod adresem: Bimart, ul. Ptasia 3, Sosnowiec 41-214.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  a) płatności elektroniczne (T-PAY);

  b) płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

  c) płatność za pobraniem;

  d) płatność przy odbiorze.

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu (podczas składania zamówienia oraz na stronie „Jak wysyłamy”.

 

 

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji (potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży). Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Jeżeli Klient dokonał wyboru płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 4. Jeżeli Klient dokonał wyboru płatności za pobraniem (przy odbiorze przesyłki), Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 5. Jeżeli Klient dokonał wyboru płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, po wcześniejszej wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, o gotowości Produktu do odbioru.

 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.

 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Dostawa poza granice Polski jest możliwa, po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze Sprzedawcą.

 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Jak Wysyłamy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 

§10 Odstąpienia od umowy

 

 1. Klient ma prawo w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy Oświadczenie można złożyć również na formularzu załącznika do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu.

 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z dodatkowymi kosztami.

 6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 

§11 Reklamacja i gwarancja

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Bimart, Sosnowiec 41-214, ul. Ptasia 3.

 

 

§12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

§13 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Umowy zawierane w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.

 3. Powyższy regulamin można zapisać na dysku i/lub wydrukować klikając w przycisk „Wydrukuj tę stronę”.